Avís Legal

L’usuari és coneixedor de la importància de llegir atentament aquestes advertències. L’accés als continguts d’aquesta pàgina d’internet implica l’acceptació, sense reserva, de les següents condicions d’ús. Sobre PRODEGEST ASSESSORS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL es troba inscrita a la DGA (Direcció General d’Assegurances de la Generalitat de Catalunya), amb clau J338GC. Tenim concertat una assegurança de Responsabilitat Civil i Garantia de Capacitat Financera (Caució), segons el que estableix article 27 de la Llei 26/2006 de 17 de juliol, de Mediació d’assegurances i reassegurances privades. De conformitat amb el que estableix l’Ordre ECO 734/2004, d’11 de març, us informem que si desitgeu formular qualsevol queixa o reclamació relativa a la nostra intervenció com a mediadors, podeu dirigir-vos al nostre Departament d’Atenció i Defensa del Client, l’adreça és : Av. Diagonal, 429, 5a planta, 08036 Barcelona, ​​o a l’adreça electrònica: barcelona@jgbrhorwath.com . Aquest departament tindrà un termini màxim de 2 mesos per resoldre la incidència. Sobre aquest lloc WEB 1. Limitació de la responsabilitat PRODEGEST, SL i PRODEGEST ASSESSORS, CORREDORIA D’ASSEGURANCES, SL (en endavant “PRODEGEST”), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’internet propietat de PRODEGEST. Amb els límits establerts a la llei, PRODEGEST no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’internet. Els continguts i informació de les pàgines d’internet de PRODEGEST estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a PRODEGEST ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’internet de PRODEGEST poden contenir enllaços a altres pàgines gestionades per terceres parts que PRODEGEST no pot controlar. Per tant, PRODEGEST no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. En conseqüència, PRODEGEST no respon pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers. 2. Drets de Propietat Intel·lectual Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquesta pàgina són propietat exclusiva de PRODEGEST o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de PRODEGEST. 3. Política de Protecció de Dades La informació que rep PRODEGEST dels usuaris d’aquest lloc web, a través de les consultes i sol·licitud d’informació en línia, és tractada amb la màxima confidencialitat. En aquests casos, la informació és utilitzada exclusivament per respondre a les qüestions plantejades. La informació rebuda no és utilitzada per a cap altra finalitat. Alguns dels serveis inclosos en aquest lloc web i, en particular, la sol·licitud d’informació a través dels diferents formularis, exigeixen la recollida de dades personals. Per a la prestació d’aquests serveis, PRODEGEST precisa recaptar de l’usuari les dades que s’assenyalen al formulari com a obligatoris pel fet de ser imprescindibles. Si no es faciliten aquestes dades obligatòries, no serà possible la prestació d’aquests serveis. En relació amb les dades obtingudes en la forma prevista en els apartats anteriors, l’usuari podrà exercitar els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades Personals i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició. Aquests drets podran ser exercitats per l’usuari o, si escau, per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: PRODEGEST, SL, C / Ramon Llull núm 61-65 (08224) Terrassa (Barcelona) o mitjançant la següent adreça de correu electrònic: mail@prodegest.es . La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport i contingut concret del dret exercitat. PRODEGEST guardarà les dades de caràcter personal que s’hagin recaptat i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats i complirà aquests deutes d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.