Blog

Com afrontar l’escenari laboral quan acabi l’Estat d’Alarma

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Transcorreguts gairebé dos mesos des de la publicació del Real Decret 463/2020, de 14 de març del 2020,  pel que s’imposa l’estat d’Alarma, per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID19, es convenient revisar les implicacions que han tingut per les empreses la gran quantitat de Decrets que s’han publicat i, a l’hora,  analitzar i preparar-se pel futur de la economia, coneixent quines mesures es podran adoptar per afrontar-lo amb garanties de continuïtat, i respectant les nombroses, complexes i a l’hora necessàries normes legals, que s’han publicat i que es seguiran publicant els propers dies o setmanes.

De tot el que s’ha publicat fins ara hem triat el que exposarem als següents apartats:

  1. Permís retribuït recuperable des de el 30 de març fins el 9 d’abril.

El RD Llei 10/2020, de 29 de març, va establir per les empreses la obligatorietat de donar un permís retribuït als treballadors des del dia 30/3 fins el 9/4/2020. Aquest dies, que s’han retribuït, no es poden considerar com a vacances, i la norma preveu expressament que s’han de recuperar abans del 31/12/2020.

Pel que fa a la forma de recuperar-los, la llei estableix que s’ha de negociar amb els treballadors durant un màxim de 7 dies per arribar a un acord. Les negociacions s’hauran de fer amb els delegats de personal i si no n’hi han, amb representants dels Sindicats de referència al conveni col·lectiu. Com a tercera opció, si no es poden aplicar les dos anteriors, es podrà negociar amb una comissió de fins a tres treballadors de la plantilla designats democràticament. El termini per formar aquesta Comissió Negociadora es de cinc dies.

Aquest procediment es l’estrictament establert per la llei, però tots aquells acords als que s’arribi entre treballadors i empreses també podran ser vàlids, sent convenient que quedin recollits per escrit.

  1. Situació de les empreses quan s’aixequi la situació d’Alarma:

La llarga durada del període de confinament farà, sens dubte, que la facturació perduda per moltes empreses trigui mesos a recuperar-se. Això no serà igual per totes les empreses però, majoritàriament, aquest serà l’escenari.

Per tant, serà responsabilitat de les empreses avançar-se, per garantir la seva continuïtat, adoptant tota mena de mesures com les que s’aniran exposant als apartats següents.

  1. ERTOS per Força Major:

En aquests moments no està clara la duració que podran tenir els expedients per Força Major que s’han tramitat. Hi han empreses que han demanat un numero de dies determinat per disposar de dies de marge per recuperar l’activitat perduda i altres que han demanat el temps que duri l’Estat d’Alarma. En realitat, no se sap encara quina serà la seva durada però les últimes noticies que s’estan rebent, diuen que, arribat el moment en que s’aixequi l’Estat d’Alarma, tots els ERTOS tramitats per Força Major quedaran sense efectes i els treballadors hauran de tornar a les seves feines. Tampoc es segur si l’estat d’Alarma s’aixecarà de cop, o si es farà progressivament per sectors o regions, està tot per veure.

 

Caldrà esperar, per tant, als propers dies, per veure com el Govern central acaba resolent aquesta qüestió.

  1. Possibilitats de fer ERTOS por causes Productives:

Com s’ha dit, el problema que tindran les empreses que hagin aplicat un ERTO per Força Major, es produirà en el moment que s’aixequi l’estat d’Alarma pel Govern central i els treballadors tinguin que tornar a la feina sense que l’activitat s´hagi recuperat.

Per aquests casos, la solució més adient serà presentar ràpidament un segon expedient de suspensió de contractes o de reducció de jornada pels treballadors, que ens permeti reduir novament amb caràcter temporal els dies o les hores de treball, de tots o alguns dels treballadors que necessitem, que cobrarien, mentrestant, l’atur proporcionalment pel temps deixat de treballar. L’estalvi per l’empresa es evident i els recursos s’hauran adaptat al nivell de feina existent, podent, a més, desafectar treballadors de l’expedient a mida que l’activitat es vagi recuperant. També es podrà anul·lar definitivament abans de la data inicialment prevista.

Aquesta opció, per tant, es optima per anar recuperant l’activitat amb els treballadors estrictament necessaris i l’únic que cal fer, perquè no ens quedin dies sense feina a fer en els que tinguem que pagar les nòmines, es tramitar-lo lo abans possible, sobre tot, abans de que el Govern aixequi l’Estat d’Alarma, per poder-lo aplicar l’endemà mateix d’aquest aixecament.

Son importants les avantatges que tenen aquest tipus d’expedients però també tenen inconvenients com es la obligatorietat de pagar el 100% de la Seguretat Social de tots els Treballadors, amb independència de que treballin, o no, o de que reduïm les seves jornades.

Es per tant aconsellable que totes aquelles empreses que tinguin clar que no recuperaran el seu nivell normal d’activitat abans de l’aixecament de l’Estat d’Alarma, comencin a preparar quan abans aquests expedients, que tenen un temps aproximat de tramitació d’entre 10 i 15 dies, en funció de la complexitat.

  1. Acomiadaments:

Cal recordar també que de la mateixa manera que en aquest moment no es poden fer acomiadaments per causes objectives (causes econòmiques, tecnològiques, productives o organitzatives), tampoc es podran fer en els sis mesos següents a la finalització dels ERTOS per Força Major. Si finalment cal acomiadar, s’hauran de retornar les cotitzacions a la Seguretat Social estalviades mentre s’estava a l’ERTO per Força Major i no està encara clar tampoc si la devolució serà només la que correspon al treballador acomiadat o la de tota la plantilla que haurà estat afectada.

  1. Prevenció de Riscos Laborals i teletreball:

Serà important que un cop s’aixequi l’estat d’Alarma, les empreses actualitzin la seva avaluació de riscos per tal d’evitar contagis entre els seus treballadors i aplicar les mesures pertinents recomanades pel Serveis de Prevenció.

Pel que fa al teletreball, caldrà fer també l’avaluació de riscos pertinent, sense oblidar que la normativa publicada ha establert la seva preferència sempre que sigui possible, donant inclús a entendre que es una forma de treball que ha vingut per quedar-se quan els treballadors la demanin.

També respecte el teletreball, serà important la seva regulació interna amb l’empresa perquè quedi clar i documentat amb els treballadors, si es una mesura puntual pel COVID19, o si és una mesura de caràcter permanent, establint, a més, com a mínim, protocols del registre de les hores treballades, del mitjans necessaris i formes de treball, de protecció de les dades dels clients i de les empreses i de control de les assegurances de responsabilitat civil perquè quedi garantida la cobertura d’aquesta forma de treballar.

  1. Comentari final:

Son importants les incògnites que encara hi han i que s’aniran aclarint els propers dies amb nous Decrets Legislatius. Mentrestant, pensem que es responsabilitat de les empreses anticipar-se als esdeveniments en tot allò que puguin fer, com pot ser començar a preparar el nou ERTO per causes productives per aplicar-lo sense demores o demanant finançaments ICO als bancs a tipus molt avantatjosos com els que hi ha ara mateix avalats per l’Estat, que permetran fer els ajustos necessaris de forma immediata, incloent acomiadaments si es el cas, per estalviar despeses prescindibles i assegurar la viabilitat futura de les empreses. Tot el temps que es trigui a aplicar mesures, seran pèrdues que s’aniran acumulant i dificultaran la recuperació.

Esperem que aquestes reflexions li siguin d’utilitat i restem, com sempre, a la seva disposició.

Més Blog

Altres articles