El nostre equip d'assessors i advocats us atendran de forma diligent, personalitzada i professional, davant de qualsevol situació en què necessiteu la intervenció d'un professional qualificat.


Àmbit Fiscal i Tributari

L'equip d'assessors fiscals us atendrà per facilitar-vos el compliment de les vostres obligacions particulars en matèria fiscal.

 • Assessorament, confecció i presentació de declaracions sobre l'Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l'Impost sobre el Patrimoni.
 • Assistència davant inspeccions de l'Agència Tributària, o qualsevol altra administració de l'estat.

Àmbit Jurídic-laboral

 • Demanda de reclamació de quantitat contra l'empresa, per incompliment de pagament de salaris endarrerits no percebuts.
 • Assistència jurídica al treballador en acomiadaments i reclamació d'indemnitzacions.
 • Reclamacions de salaris i/o indemnitzacions davant el Fons de Garantia Salarial (FOGASA).
 • Estudi i sol·licitud de prestacions socials per incapacitat total/parcial permanent.
 • Càlcul i sol·licitud de prestacions per pensions de jubilació.
 • Assessorament i tramitació de contractes d'empleades de la llar.


Àmbit Jurídic-civil

Els nostres advocats especialistes en matèria civil, podran assistir-vos de forma personalitzada i assessorar-vos en processos civils de tota índole.

 • Redacció i tramitació notarial del vostre testament
 • Tramitació d'herències i llegats mortis-causa
 • Tramitació de donacions inter-vius
 • Reclamació d'indemnitzacions per accidents de trànsit i de qualsevol índole

Àmbit immobiliari i patrimonial

El departament jurídic immobiliari de PRODEGEST, us donarà suport i facilitarà la gestió del vostre patrimoni immobiliari. Som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària col·legiats i inscrits en el Registre AICAT d'Agents Immobiliaris.

 • Estudi i assistència completa en operacions de compravenda de béns immobles
 • Redacció de contractes de compravenda, arres i reserva
 • Tramitació i liquidació dels impostos relacionats amb la compravenda d'immobles: Impost per l'increment del valor dels terrenys (Plusvàlua) i Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP)
 • Redacció i legalització de contractes d'arrendament


Àmbit financer i econòmic

Els nostres experts en patrimonis i finances personals, podran ajudar-vos a planificar el vostre futur i el dels vostres amb les millors garanties.

 • Assessorament i contractació de productes d'estalvi i previsió social com ara Plans de Pensions (PPA) i Plans de Jubilació
 • Assessorament en la contractació de Fons d'Inversió
 • Reclamacions contra entitats financeres, per eliminar la clàusula sòl en préstecs hipotecaris, la recuperació de les despeses de constitució i l'eliminació d'altres clàusules abusives.

Contractació d'assegurances

Treballem com a corredors autònoms i independents, amb convenis de col·laboració amb les companyies d'assegurances més sòlides i fiables. Us podem assessorar i tramitar les vostres pòlisses en totes les branques asseguradores:

 • Vehicles: Cotxes, motos, caravanes i embarcacions
 • Llar: Habitatge i comunitats de veïns
 • Salut amb el millor quadre mèdic
 • Estalvi: Plans de Pensions (PPA) i Plans de Jubilació
 • Defensa Jurídica: Assistència jurídica davant tercers
 • Vida: Assegurança d'indemnització per invalidesa o decés
 • Accidents: Accidents, assistència en viatge
 • Responsabilitat Civil: RC familiar i RC d'animals
 • Subsidis: Per hospitalització i accidents