Blog

Llei de mesures urgents en matèria d’arrendament d’habitatges

En el DOGC núm. 8229 de 21/09/2020 s’ha publicat la LLEI 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, relatives a la protecció del dret a l’habitatge.

L’objecte d’aquesta llei és regular la contenció i moderació de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge en què concorrin les circumstàncies següents:

  • Que l’habitatge arrendat sigui destinat a residència permanent de l’arrendatari
  • Que l’habitatge arrendat estigui situat en una àrea que hagi estat declarada àrea amb mercat d’habitatge tens.

La regulació que conté aquesta llei permet a l’Administració qualificar determinades zones del territori com a àrees amb mercat d’habitatge tens, i subjectar els contractes d’arrendament que s’hi concloguin a un règim de contenció de les rendes. La imposició d’aquestes restriccions es concep com una mesura excepcional i es tracta d’una mesura limitada en el temps.

L’efecte que persegueix la Llei, de contenció de les rendes, s’instrumenta per mitjà de l’aplicació de l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges que determina i fa públic el departament competent en matèria d’habitatge.

Podeu fer clic AQUÍ per accedir a una circular resumida dels canvis normatius mes importants que incorpora aquesta llei.

Más Blog

Otros articulos